Vedtægter


En sikker forbindelse

 

  Vedtægter gældende fra 10/6 2008

  § 1

Foreningens navn er  TOFTLUND BYNET og foreningen har hjemsted i Toftlund, i Tønder kommune. Foreningen er stiftet den 19.9.1973.


  § 2 

 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på, over for medlemmerne at:

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio og fjernsynskanaler

b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission

c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

 1. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
 2. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme  foreningens interesser.
 3. Foreningen ønsker at dække Toftlund lokalområde med sit bredbåndskabelanlæg.


  MEDLEMMERNE:

  § 3

 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod, at betale gældende tilslutningsafgift. Det er dog en forudsætning, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
 3. Hvis dette ikke muligt, undersøger bestyrelsen mulighederne for den fornødne udbygning, såfremt man vurderer at dette vil være i foreningens interesse.


  § 4

 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand, til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
 2. I udlejningsejendomme der bebos af ejeren, opkræves et bidrag hos såvel ejeren som lejere der er tilsluttet kabelnettet.
 3. Bidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
 4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.


  § 5

 1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af den ydelser (programforsyning) husstanden har valgt at modtage fra Toftlund Bynet.


  § 6

 1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
 3. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.


  § 7

 1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende infokanal, eller på Toftlund Bynet`s webside.


  § 8

 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel, til et regnskabsårs udløb.
 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt, eller på anden vis overdraget.


 

  GENERALFORSAMLING:

 

  § 9

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


  § 10

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i en af de lokale ugeaviser, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
 3. Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4, skal med navns underskrift, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
 4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen, eller Toftlund Bynet`s webside.
 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:


1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


  § 11

 1. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt man ønsker medlemmernes beslutning i en konkret sag. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, såfremt 25 % af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden, fremsætter skriftlig ønske herom.
 2. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles med mindst 14 dage.
 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.


  § 12

 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
 3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. Såvel ejer som lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er ejer/lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
 4. Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over indenfor Toftlund Bynet`s forsyningsområde.
 5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.
 6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.


  LEDELSE TEGNING – HÆFTELSE:


   § 13

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis 2 og 3 medlemmer er på valg ved hvert års generalforsamling.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 3. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
 4. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, idet denne så vidt muligt søges fastsat således at den giver dækning for en given anlægsudgift.
 5. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
 6. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er medlem af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

 

    § 14

 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.


   § 15

 1. Toftlund Bynet hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 2. Erstatningskrav mod Toftlund Bynet fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.


  REGNSKAB OG ØKONOMI:

   

   § 16

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Med vedtagelse af nærværende vedtægter, løber regnskabet for 2008, alene fra 1. april til 31. december 2008.
 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.  Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 3. Bestyrelsen kan hvis man føler det nødvendigt, lade foreningens forretningsførelse varetage af ekstern person / medarbejder.


  RESTANCER:

   

   § 17

 1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til Toftlund Bynet, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
 2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.


   § 18

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med slutbrugerstander for den tilsluttede ejendom.


  FRAFLYTNING:


   § 19

 1. Såvel fraflytter som tilflytter har pligt til at meddele ejerskifte / lejerskifte.


  VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:


   § 20

 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at anlægget holdes i en driftsmæssig forsvarlig stand, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.


  § 21

 1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.
 2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som vil kunne medføre gener eller driftsforstyrrelser.
 3. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.


  § 22

 1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden, og af at installationerne svarer til den over for foreningen angivne, og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
 2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.


  § 23

 1. Hvor der er tale om sammenbyggede boliger, eller etagebyggeri, forudsættes det at ejeren stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
 2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.


 UDVIDELSER og ÆNDRINGER:


   § 24

 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen over en ikke for lang tidshorisont er rentabel.
 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
 3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling, for de muligheder som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser af disse.
 4. Bestyrelsen kan beslutte løbende at foretage ændringer i programudbuddet, herunder programopdelingen i pakker. Bestyrelsen bør dog når sådanne beslutninger træffes, lade sig inspirere af de tilkendegivelser der måtte falde på generalforsamlingen. I øvrigt gælder, at bestyrelsen og i sidste ende generalforsamlingen, har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der så vidt muligt også tages et fornødent hensyn til mindretalsinteresser.
 5. Sammenlægning af kabelanlægget med andre kabelanlæg, må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Tilsvarende gælder indgåelse af fælles driftsaftaler m.v., der i væsentlig omfang berører brugerne.


  VEDTÆGTSÆNDRINGER FORENINGSOPHØR:


   § 25

 1. Toftlund Bynet`s virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening eller sammenslutning.En sådan beslutning træffes af generalforsamlingen. 
 2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes efter senest 5 uger. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
 3. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen besluttes af 2/3 af de repræsenterede stemmer.  Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
 4. Ved foreningens eventuelle ophør, fordeles en eventuel.nettoformue ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

 

FORTOLKNING:


   § 26

 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne, enten ved omdeling eller via Toftlund Bynet`s webside.

 

    Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. maj 2008 / ekstraordinær den 10. juni 2008