Salgs- og leveringsbetingelser

Aftalevilkår om køb og fremføring af produkt-pakker
§ 1
Stk. 1
Denne aftale regulerer vilkårene for indgåede abonnementer på TV-pakker, TV-kanaler, Bredbånd Only og Internet – herunder fremføring af disse (herefter kaldet produkt-pakker) mellem Toftlund Bynet cvr. nr. 18049597 (herefter kaldet foreningen) og medlemmer af foreningen (herefter kaldet medlemmet).

Stk. 2
Aftalen om køb af produkt-pakker forudsætter medlemskab af foreningen og at medlemmet som minimum aftager foreningens produkt-grundpakke eller Bredbånd Only. Såfremt medlemmet opsiger sit medlemskab af foreningen, eller ikke længere aftager nogen produkt-pakke fra foreningen, bortfalder samtlige medlemmets rettigheder i henhold til denne aftale på tidspunktet for opsigelsens effektuering respektivt ophøret for aftagelsen af produkt-pakke/r. Der henvises til de for foreningen gældende vedtægtsbestemmelser for opsigelse på www.toftlunfby.net

Stk. 3
Retten til at se, optage eller se optagede fremføringer fra købte produkt-pakker tilkommer udelukkende medlemmet og dennes husstand, og medlemmet hæfter for betalingen herfor. Medlemmet kan ikke herved opnå rettigheder, der vil være i strid med reglerne om ophavsretlig beskyttelse. Medlemmet er endvidere uberettiget til offentligt at fremføre eller erhvervsmæssigt udnytte de købte produktpakker.

Stk. 4
Medmindre foreningen afgiver forudgående skriftlig tilladelse hertil, er medlemmet uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

§ 2
Stk. 1
Medlemmet alene bærer risikoen for, at hans modtageudstyr og tekniske installationer i øvrigt gør det muligt at fremføre købte produkt-pakker. Foreningen bistår medlemmet med vejledning herom i forbindelse med indgåelsen af nærværende aftale, herunder med vejledning om køb eller leje af det for transmissionen nødvendige udstyr til medlemmets digitale modtageenhed.

Stk. 2
Enhver ændring, opdatering eller fejlretning af software og hardware, der er nødvendig for foreningens levering og fremføring af købte produkt-pakker, skal og må udelukkende foretages af foreningen. Indgreb eller ændring i software eller hardware foranlediget af medlemmet i strid hermed anses som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. Foreningen kan i sådanne tilfælde hæve aftalen uden varsel, lige som medlemmet er pligtigt at erstatte foreningen ethvert tab som følge af misligholdelsen.

§ 3
Stk. 1
Det påhviler foreningen at sikre, at der til enhver tid er indgået gyldige aftaler med rettighedshaverne til de købte produkt-pakker.

Stk. 2
Foreningen kan ingensinde holdes ansvarlig for indholdet af købte produkt-pakker.

§ 4
Stk. 1
Betaling for købte produkt-pakker opkræves månedsvis forud og betales fra og med den dag, hvor den enkelte produkt-pakke fremføres til medlemmet. Refusion af forudbetaling finder sted i de i § 4, stk. 5 og stk. 6 nævnte tilfælde.

Stk. 2
Fornyelse og sletning af kortnummer, f.eks. hvis medlemmet skifter kort, foretages igennem selvbetjeningssiden http://mit.toftlund.net . Kortinformationer gemmes aldrig i foreningens IT-systemer.

Stk. 3
Kvittering for betalinger fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail.

Stk. 4
Begge parter kan opsige nærværende aftale med en måneds varsel til udgangen af den efterfølgende måned, jf. dog § 4, stk. 5 og stk. 6. Med tilsvarende varsel kan foreningen ændre den månedlige betaling eller foretage ændringer af nærværende aftale. Opsigelse eller ændring af aftalen fra foreningens side fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail. Opsigelsen fra medlemmets side skal ske skriftligt, ved brev eller ved e-mail.

Stk. 5
Begge parter kan skriftligt opsige aftalen uden varsel, hvis en produkt-pakke, af årsager der ikke kan tilskrives medlemmet, ikke har kunnet fremføres i tre sammenhængende uger (21 sammenhængende dage). Medlemmet er i sådanne tilfælde berettiget til at få refunderet forudbetalingen for den periode, hvor fremførsel af den pågældende kanal ikke har kunnet finde sted.

Stk. 6
Medlemmets fortrydelse af indgåelse af nærværende aftale er omfattet af forbrugeraftaleloven. Fortrydelsen skal meddeles til foreningen senest 14 dage efter at medlemmet har modtaget foreningens skriftlige bekræftelse på aftalens indgåelse.
Fortrydelsen kan meddeles skriftligt, ved e-mail antenneforening@toftlund.net eller ved telefonisk henvendelse til foreningen på telefonnr. 44 400 960

Stk. 7
Et medlem, der udnytter fortrydelsesretten efter stk. 6, er dog pligtig at betale for den periode, hvor produkt-pakken/-kanalerne har været fremført som tilgængelig for medlemmet.

§ 5
Stk. 1
Medlemmet er forpligtet til rettidig betaling af alle ydelser købt og fremført i henhold til nærværende aftale.

Stk. 2
For betalinger, der ikke er tilmeldt PBS, kreditkort og e-mail kan foreningen opkræve et gebyr på 25 DKK pr. måned.

Stk. 3
Såfremt medlemmet undlader rettidig betaling, er foreningen berettiget til at beregne morarenter i henhold til renteloven lige som foreningen kan beregne sig rykkergebyrer for udsendte rykkerskrivelser.

Stk. 4
Foreningen kan uden yderligere varsel hæve nærværende aftale og afbryde fremførsel af købte produkt-pakke, såfremt betaling efter udløbet af frist for betaling i henhold til afgivet rykkervarsel fortsat ikke har fundet sted. Foreningen kan i sådanne tilfælde endvidere kræve erstatning for ethvert tab, der herved er påført foreningen.

§ 6
Stk. 1
Foreningens erstatningspligt overfor medlemmet reguleres af almindelig dansk erstatningsret. Foreningen kan ingensinde holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab.

Stk. 2
Foreningen er ikke erstatningsansvarlig for tab, der følger af handlinger, der har været nødvendige af hensyn til vedligeholdelse eller andre tekniske eller driftsmæssige årsager. Foreningen er dog forpligtet til at søge gener for medlemmet herved begrænset til et minimum.

Stk. 3
Foreningen er ikke erstatningsansvarlig for forhold over hvilke foreningen ikke har indflydelse, herunder – men ikke begrænset til – ulykkestilfælde, omstændigheder der vedrører den nationale sikkerhed, uforudsete nationale restriktioner, indgreb i samfundsordenen, uforudset økonomisk udvikling, arbejdskonflikter eller vejrlig og naturkatastrofer.

§ 7
Stk. 1
Fortolkning af denne aftale sker efter dansk ret.

Stk. 2
Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til, Toftlund Bynet. Klagen indgives skriftligt, og Toftlund Bynet skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Foreningen træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

Stk. 3
Tvister mellem medlemmet og foreningen i henhold til nærværende aftale, der ikke kan løses mindeligt og som efter deres natur må anses som omfattet af lov om forbrugeraftaler, kan af medlemmet indbringes for Forbrugerklagenævnet. Medlemmet er dog ikke forpligtet hertil, jf. § 7, stk. 4.

Stk. 4
Begge aftalens parter kan indbringe tvister i anledning af denne aftale for domstolene i henhold til retsplejelovens regler herom. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet i anledning af klager indgivet i medfør af § 7, stk. 3.

§8
Stk. 1
Afhjælpning af fejl
Konkrete fejl eller -driftsforstyrrelser skal anmeldes på et supporttelefonnummer 44 400 960 med konkret fejl/fejlbeskrivelse. Fejlafhjælpning vil blive påbegyndt inden for normal arbejdstid uden ubegrundet ophold. Fejltilkald som kan henføres til fejl eller mangler ved kundens eget udstyr eller til kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, forbeholder foreningen sig ret til at viderefakturere fra foreningens servicetekniker.
I forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter kunden sig til at acceptere samt være behjælpelig med fysisk adgang til installationen på lejeres adresse. Service vil udelukkende blive udført af teknikere udpeget af foreningen. Såfremt det ikke er muligt at få fysisk adgang til installationen på kundens adresse, forbeholder foreningen sig retten til ikke at udføre yderligere fejlafhjælpning.
Foreningen påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at kunden har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Vejen Net, eller at kunden har foretaget indgreb i installationen.
Telefonisk hjælp til opsætning af software og afhjælpning af softwaremæssige problemer i forbindelse med internet kan fås på supporttelefon tlf. 44 400 960 hverdage i tidsrummet kl. 09.00 til 21.00 samt lørdag – søndag og helligdage kl. 11.00 til 21.00.

Privatlivspolitik hos Toftlund Bynet
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Toftlund Bynet.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Forening indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
• Besøger vores hjemmeside
• Gennemfører et køb af vores produkter
• Opretter en konto
• Tilmelder dig vores nyhedsbrev
• Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er Toftlund Bynet CVR 18049597 tlf. 44 400 960
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontakt oplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leverings bekræftelse.
Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til mobilepay eller betalingskort., inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.
Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos One.com og betalingssystem gennem betalingskort, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører databehandler og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandler behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandler.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mail antenneforening@toftlund.net

Handelsbetingelser
Dette dokument indeholder handelsbetingelser for køb af varer fra Toftlund Bynet, CVR 18499597 (herefter kaldet foreningen). Ved indgåelse af aftale om fremføring af løbende serviceydelser præciseres vilkår herfor i separat dokument, som accepteres i forbindelse med bestillingsprocessen på Foreningens hjemmeside.

Betaling
Foreningen modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og MasterCard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.
Kvittering for betaling fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail.
Foreningen krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS. Betalingen formidles igennem Epay A/S og kortoplysninger sendes og/eller lagres således aldrig på Foreningens hjemmeside.
Ved aftale om fremføring af løbende serviceydelser er der mulighed for at benytte automatisk abonnementsbetaling via kreditkort. Tilmelding/afmelding af automatisk abonnementsbetaling samt ændring/fornyelse af kortinformationer foretages via Foreningens hjemmeside. Kvittering for betaling via automatisk abonnementsbetaling fremsendes til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail for hver eneste betaling. Derudover kan medlemmet til enhver tid tilgå betalingshistorik via Foreningens hjemmeside.

Levering
Foreningen prøver at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt samme dag. Ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter.
Foreningen sørger for levering med Post Nord (medmindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Nord overholder dag-til-dag-levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Nord, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Nords kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Foreningen kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Nord. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Foreningen naturligvis en ny leverance uden beregning.

Reklamationsret
Foreningen yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Foreningen indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Foreningen returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Toftlund Bynet
Mariavænget 21
6520 Toftlund
Tlf. 44 400 960
antenneforening@toftlund.net

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.
Refusion I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Foreningen har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. e-mail eller anden traditionel korrespondanceform.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
Meddelelsen skal gives pr. mail: mail@vejen-net.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular og sende med retur.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.


Scroll to Top